Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisdossier 'Inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief'

Het kennisdossier Inkoopbeleid Wmo vanuit clïentenperspectief (zie Downloads) van Aandacht voor Iedereen geeft antwoord op de volgende vragen: hoe kan gemeentelijke inkoopbeleid bijdragen aan de zelfregie en participatie van kwetsbare burgers? Hoe kunnen Wmo-raden en cliëntenorganisaties invloed uitoefenen op het inkoopbeleid van hun gemeente?

Invloed door Wmo-raden en cliëntenorganisaties

Wmo-raden en cliëntorganisaties kunnen invloed uitoefenen door inkoopcriteria vanuit cliëntenperspectief te formuleren, suggesties aan te dragen over inkoopmethoden die bijdragen aan keuzevrijheid van de cliënt en door meer te denken over de manier waarop de gemeente het beleid stuurt en monitort. Een definitief en eenduidig antwoord is moeilijk te geven, doordat gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties volop bezig zijn met de innovatie van het sociale domein. Inkoopbeleid is één van de aspecten waar vernieuwingen te zien zijn.

Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief

Hoewel een definitief antwoord niet te geven is, valt er volgens de auteurs van het kennisdossier (zie Downloads) wel wat te zeggen over een goed inkoopbeleid vanuit het perspectief van de cliënt. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

  • Inkoopmethoden vanuit cliëntenperspectief gaan uit van de zelfregie en keuzevrijheid van de burger.
  • Inkoopmethoden vanuit het perspectief van de cliënt maken het voor burgers mogelijk om zelf initiatieven op te zetten.
  • Het cliëntervaringsonderzoek is een belangrijk onderdeel van monitoring en evaluatie van het gevoerde inkoopbeleid.
  • De cliënt heeft de mogelijkheid om zelf een persoonlijk plan op te stellen en gebruik maken van een persoonsgebonden budget.
  • Het is voor cliënten belangrijk dat er een goede klachtenregeling is en dat medezeggenschap van cliënten goed geregeld is.

Inhoud kennisdossier

Na een schets van de huidige ontwikkelingen rond het inkoopbeleid, worden er een aantal suggesties gegeven om vanuit cliëntenperspecitef mee te denken met de gemeente. Inkoopcriteria, inkoopmethoden, het sturen en monitoren door de gemeenten en het signaleren en monitoren door Wmo-raden en belangenbehartigers komen in verdere hoofdstukken aan bod.

Meer informatie

Het kennisdossier Inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief is dossier nummer 12 van Aandacht van iedereen. Lees meer op www.aandachtvooriedereen.nl.

Meer op BeterOud

Downloads